O projekcie

W Polsce od lat poważnym problemem jest spadek czytelnictwa, o czym informują statystyki biblioteczne i sondaże przeprowadzane wśród różnych grup wiekowych. Szczególnie niepokojący jest fakt, iż coraz mniej czyta młodzież, przygotowująca się do wyboru dalszej drogi życiowej. Rezygnacja z lektury na etapie kształtowania nawyków i osobowości młodego człowieka na progu dojrzałości, stała się przedmiotem niepokoju nauczycieli, uczących w LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej. Po dokonaniu wstępnej analizy problemu, postanowili przeciwdziałać mu w sposób planowy, wykorzystując do tego możliwość uczestnictwa w programie Erasmus Plus. Przedstawiciele grona pedagogicznego Liceum opracowali projekt o nazwie „Oczytani – oczarowani”, poprzez który mają zostać podniesione kwalifikacje językowe i metodyczne pracowników szkoły, w celu propagowania czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury anglojęzycznej, zarówno beletrystyki, jak i literatury popularnonaukowej. Dobór pracowników nie był przypadkowy. Do udziału w projekcie zgłosiły się osoby, które mają znaczący wpływ na czytelnictwo w szkole, a także reprezentują różne zespoły przedmiotowe. Udział w projekcie ma podnieść kwalifikacje językowe dyrektora szkoły, bibliotekarza i polonisty w celu promocji literatury anglojęzycznej i czytania oryginalnych tekstów. Staną się też okazją do zaobserwowania sposobów na pobudzenie czytelnictwa wśród młodzieży w różnych instytucjach nauki i kultury w krajach o znacznie wyższym poziomie czytelnictwa niż w Polsce. Dla pedagoga i nauczycieli języka angielskiego zagraniczne kursy umożliwią rozwijanie warsztatu metodycznego, który umożliwi promowanie literatury wśród uczniów. Nabytym doświadczeniem podzielą się z innymi nauczycielami, także spoza szkoły.
Efektem projektu ma być rozbudzenie czytelnictwa wśród uczniów i nawyku sięgania do literatury, a także wartościowych tekstów anglojęzycznych zamieszczanych w Internecie. Zaowocuje to wyższymi kompetencjami językowymi, jeszcze lepszymi ocenami z egzaminu maturalnego, a w dalszej perspektywie – możliwością podjęcia wybranych studiów na dowolnej uczelni europejskiej, a w konsekwencji konkurencyjnością na rynku pracy. Projekt podniesie także atrakcyjność szkoły w oczach społeczności lokalnej, a dzielenie się dobrymi praktykami, zdobytymi w ramach projektu z innymi nauczycielami, będzie inspirować ich do walki z niskim poziomem czytelnictwa w innych placówkach oświatowych.

Library statistics and surveys carried out among different age groups in Poland leave no doubt that the decline in readership is a serious problem. Teachers and educators are especially concerned about the situation among young people who are standing at the threshold of their life, preparing for a career choice. Renouncement from reading at the stage of shaping habits and personality of a young human has been a subject of concern for both teachers and educators from the Mikolaj Rej Independent High School in Bielsko-Biała for a long time. After performing a preliminary analysis of the problem, they resolved to counteract the situation in an active and planned way by applying to participate in the Erasmus Plus programme. Representatives of the Teachers` Board drew up a project entitled ‘Read and be enchanted’ in order to raise their linguistic and methodological qualifications thus stimulating readership among school learners with special focus on English literature and its different genres such as fiction as well as popular science writings. The choice of teachers to take part in the project was not accidental. Participants are school employees who have always had a major influence on readership at our school and represent different school subjects. The school principal and the librarian, who take part in the project, will be able to improve their language competence in order to promote English literature and reading in the original. The project will also be an opportunity to observe means of awakening readership among young people in different educational and cultural institutions in countries of much higher level of readership than Poland. Thanks to participating in the courses abroad, the school counselor and the English teachers will have a chance to develop their methodology workshop which will enable them to promote literature and reading in the original among students. They will share the acquired experience and knowledge not only with their colleagues but also with teachers from other schools.
In the long run, the project will hopefully awaken the habit of reading English texts among young people especially original excerpts of literature available on the Internet. This will affect students` linguistic competence, enable them to achieve even better results at the final examinations and, in the longer perspective, give them an opportunity to study at a chosen foreign university. Consequently, they will be more competitive on the employment market. The project will definitely raise the school attractiveness in the eyes of local community while sharing the best practices acquired during the courses with other teachers will inspire them to tackle the low level of readership in other educational institutions.